Οδηγός Χρηματοδότησης

 

Ο υφιστάμενος κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4485/2017 Οδηγός Χρηματοδότησης διατηρείται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτόν δεν αντίκεινται στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου και το αργότερο έως τις 31.12.2018.

Νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τα ΤΕΙ

 

 • Ν. 1404/1983: Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Π.Δ. 195/2003 (ΦΕΚ 156/Α/20-06-2003): Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων.
 • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α): Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/Α): Ρύθμιση θεμάτων της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-06-1996): Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 2916/2001:  Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 • Ν.3374/2005:  Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος.
 • Ν. 3549/2007:  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Ν.3685/2008:  Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Ν.3794/2009:  Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4009/2011: Δομή λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Ν.4076/2012:  Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4186/2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
 • Ν.4485/2017:Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

 

 

Σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας

 

 • Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 • Υ.Α. Β1/819/1988: Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών έργων.
 • Υ.Α. Κ.Α./679/22-8-96: περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Ν. 3794/2009 : Άρθρο 36 "Κύρωση της υπ' αριθμ. 679/1996 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄).
 • Υ.Α. ΙΒ/10900/1997: Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών ΑΕΙ και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν.2530/97.
 • Ν. 2530/1997: Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.).
 • Ν.3027/2002: Θέματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι..
 • Ν. 2817/2000: Ρύθμιση θεμάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
 • Ν. 3697/2008: Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» ( άρθρο 25) (ΦΕΚ 267/ Α΄/ 3.12.2007).
 • Ν. 4055/2012, Ν.4129/2013, Ν.4223/2013: Υποχρέωση υποβολής απολογισμού και προϋπολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο ΥΠΠΕΘ.
 • Ν. 4314/2014: (ΦΕΚ Α’ 265): Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 • Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
 • Υ.Α. 10506/Β/31-01-2002 (ΦΕΚ 178/Β/19-02-2002): Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν. 2817/2000.
 • Υ.Α. 83045/21 (ΦΕΚ 392/03-06-2015): Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

 

Σχετικά με την Έρευνα

 

 • Ν. 1514/1985: Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/31-07-1996): Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 2916 /2001: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 • Ν. 3653/2008: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις.
 • Ν. 4386/2016: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

 

 

Σχετικά με μετακινήσεις

 

 • Ν.2685/1999: Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας.
 • N.4336/2015: Περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας.
 • ΦΕΚ 9/649/26-1-2016: Παροχή οδηγιών σχετικά με N.4336/2015 Περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας.

 

Κανονισμοί και Υπουργικές Αποφάσεις για έργα ΕΣΠΑ

 

 • Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Νόμος 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή παρεμβάσεων Προγραμματικής Περιόδου 2007/20013.
 • Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/27-3-08
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/27-3-08
 • Προσθήκες στον Ν.3614/2007: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265): Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 • Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015: Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
 • Υ.Α. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01-11-2016: Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822)υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή