Α. Γενικά Αιτήματα:

Β. Προγραμματισμός Έργων - Ενεργειών:

     • Υποβολή Πρότασης (E01-1.03)

     Προϋπολογισμός Έργου υπό Αξιολόγηση (Π5)

Γ. Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων:

     • Αίτημα Χρονικής Παράτασης (E02-1.01)
     • Αίτηση Ανάληψης Οικονομικής Διαχείρισης (E02-1.02)
     • Αίτηση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ε02-1.06)

Δ. Διενέργεια Διαγωνισμών & Ανάθεση Συμβάσεων:

    • Αίτηση Έγκρισης Απευθείας Ανάθεσης (Ε03-1.01)
    • Αίτηση για Διενέργεια Διαγωνισμού (Ε03-1.02)
    • Διαβιβαστικό Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Ε03-1.03)

Ε. Παρακολούθηση Έργου - Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου:

    • Ημερολόγιο Κίνησης Εσωτερικού (Ε04-2.01)
    • Ημερολόγιο Κίνησης Εξωτερικού (Ε04-2.02)
    • Αίτηση Έγκρισης Μετακίνησης (Ε04-2.03)
    • Έκθεση Πεπραγμένων (Ε04-2.04)
    • Πίνακας Εξοπλισμού (Ε04-5.01)
    • Αποδεικτικό Προσκόμισης Υλικού (Ε04-5.02)
    • Εισαγωγή στην Αποθήκη (Ε04-5.03)

  • ΣΤ. Οικονομική Διαχείριση Πράξης:

    • Εντολή Πληρωμής (Ε05-2.01)

Z. Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ

Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου για το 2018 (Π1)
Αναμόρφωση Προϋπολογισμών Ενταγμένων Έργων (Π2)
Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ (Π3)
Κωδικοποίηση Δαπανών ΕΣΠΑ (Π4)

 

H. Πρότυπα Συμβάσεων:

Η.1. Συμβάσεις  στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ:

 

Η.2. Συμβάσεις εκτός ΕΣΠΑ:

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Οδηγίες

    ΦΕΚ (94-2015) Ν 4336 - Μετακινήσεις
    ΦΕΚ (20-2016) - Δικαιολογητικά
    Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
      (ΦΕΚ 94/Α’) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»

    Οδηγός Χιλιομετρικών Αποστάσεων Ελλάδας

Νομολογία

    • ΦΕΚ (920-1988) Ίδρυση Ειδικών Λογαριασμών
    • ΦΕΚ (826-1996) KYA 679 Τροποποίηση 920
    • ΦΕΚ (156-2009) N 3794 Επικύρωση ΚΥΑ 679 

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή