Σύμφωνα με την με αριθμ 27/2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: Ω20Ψ4691Ο5-ΑΓ8) ανακαλείται η υπ. αριθμ.883/26.07.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5029274, (ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση  του ΕΚΤ και Εθνικών Πόρων), μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή