Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των ΕΛΚΕ όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις), εισάγει μια σειρά από νέες διατάξεις αναφορικά με τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ. Ειδικότερα:

  1. Η πραγματοποίηση δαπανών από τον Ειδικό Λογαριασμό, προϋποθέτει την υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, Ετήσιου Συνολικού Οικονομικού Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ που περιλαμβάνει όλους τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υλοποιούμενων έργων. Αυτό συνεπάγεται ότι μετά την 1/1/2018 και μέχρι να εγκριθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΑΠΑΝΗ έργου δεν θα πραγματοποιηθεί.
  2. Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ αποτελεί την αναλυτική πρόβλεψη των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος όλων των επιμέρους έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά το επόμενο έτος. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ λογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Για να καταρτιστεί ο Ετήσιος Συνολικός Προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και να μπορέσει να υποβληθεί εγκαίρως, πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 07/12/2017 να ολοκληρωθούν οι δύο (2) ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους των Επιστημονικώς Υπευθύνων των έργων:

Ενέργεια 1: συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου Π2 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμών Ενταγμένων Έργων»

Για τα έργα που είναι ήδη ενταγμένα στη διαχείριση του ΕΛΚΕ και υλοποιούνται (ΙΟΝ40, Πρακτική Άσκηση, Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας κτλ) απαιτείται να πραγματοποιηθεί η αναμόρφωση/αντιστοίχιση των προϋπολογισμών τους για το συνολικό διάστημα υλοποίησής τους, έτσι ώστε οι κατηγορίες δαπανών όλων των έργων να αντιστοιχηθούν με τις κατηγορίες δαπανών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο Π3 «Κατηγορίες Δαπανών ΕΓΛΣ».

Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση των προϋπολογισμών των έργων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

-  Όλες οι δαπάνες που πρόκειται να εξοφληθούν μετά την 1/1/2018, θα πρέπει να έχουν αντιστοιχηθεί και να περιλαμβάνονται σε κατηγορία δαπάνης του ΕΓΛΣ. Για παράδειγμα, μια δαπάνη προσωπικού που βρίσκεται στη γενική κατηγορία «Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό» θα πρέπει να μεταφερθεί στην κατηγορία 60-00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού σύμφωνα με το ΕΓΛΣ. 

- Στις περιπτώσεις δαπανών που έχουν ήδη εξοφληθεί ή πρόκειται να εξοφληθούν έως την 31/12/2017, δεν απαιτείται υποχρεωτικά η αντιστοίχησή τους με τις νέες κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ. Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, η αντιστοίχηση αυτή εξυπηρετεί την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου.

- Στις περιπτώσεις υφιστάμενων συμβάσεων απασχόλησης τρίτων (Εξωτερικοί συνεργάτες, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων κτλ), οι οποίες εκτείνονται και πέραν της 31/12/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει επιμερισμός του προϋπολογισμού της γενικής κατηγορίας στις νέες κατηγορίες δαπανών «61-00», «61-01» ή/και «61-90» και μεταφορά των συμβάσεων στις νέες αυτές κατηγορίες ανάλογα με την κατηγορία κάθε σύμβασης.

Ενέργεια 2: συμπλήρωση υποβολή του εντύπου Π1 «Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου» για το 2018

Τόσο για: α. τις νέες προτάσεις που υποβάλλονται, β. τα έργα που έχουν εγκριθεί και πρόκειται να ενταχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στη διαχείριση του ΕΛΚΕ και γ) τα υφιστάμενα έργα (για τα οποία ολοκληρώθηκε η ενέργεια 1) απαιτείται πλέον ο προσδιορισμός του ετήσιου προϋπολογισμού τους και ειδικότερα ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού τους για το έτος 2018. 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να είναι εφικτή η κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να υποβάλλουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του έργου τους για το έτος 2018, με την αξιοποίηση του Εντύπου Π1-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η Ενέργεια 1 έτσι ώστε να έχουν αντιστοιχηθεί οι κατηγορίες δαπανών κάθε έργου με τις κατηγορίες δαπανών του ΕΓΛΣ.

- Θα πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πρόβλεψη των δαπανών του έργου για το επόμενο οικονομικό έτος (2018), και η πρόβλεψη αυτή να υποβληθεί με την αξιοποίηση του Εντύπου

Τέλος, επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων και τις ανάγκες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους αναφοράς. Κατόπιν των επιμέρους τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, θα πραγματοποιείται και η αντίστοιχη τροποποίηση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.4485/2017.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των παραπάνω αναλυτικών ετήσιων προϋπολογισμών των επιμέρους έργων, θα είναι εφικτή η κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2018, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών και τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στη συνέχεια να υποβληθεί έως την 31/12/2017 προς έγκριση στη ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.

Οι Επιστημονικώς Υπεύθυνοι των έργων μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. (κ. Ι. Τσάνης, τηλ. 210 92 50 292, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία σύνταξης των εντύπων Π1 και Π2 για την υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού για το έτος 2018.

Τέλος, επισημαίνεται ότι όλα τα προαναφερόμενα τυποποιημένα έντυπα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (βλ. ιστοσελίδα ΕΛΚΕ ΤΕΙΙΟΝ http://elke.teiion.gr/index.php/diaxeirish-ergwn/protipa-edipa).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

 

Καθηγητής κ. Ιωάννης Δραγώνας

 

 

 

Συν:

 

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή