Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ679/96, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.

«Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό των Ε.Λ.Κ.Ε προς όφελος του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι..” (άρθρο 1, παρ. 2, Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826 τ. Β’, όπως έχει τροποποιηθεί από άρθρο 36 του Ν3848/2010).

Η έρευνα στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης τόσο για το ίδιο το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), όσο και για τους φοιτητές. Είναι αναμφισβήτητο ότι η έρευνα συμβάλλει κατά ουσιαστικό τρόπο στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των Ιδρυμάτων, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων γνώσεων, οι οποίες προσαρμόζονται πλέον στις απαιτήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ουσιαστικό αρωγό στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη Ε.Π. του Ιδρύματός μας να διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα άμεσου κοινωνικού, οικονομικού και παραγωγικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

Φορολογικά στοιχεία για έκδοση τιμολογίων

Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορολογική έδρα: Ιωσήφ Μομφεράτου κ Ηλία Μηνιάτη, 28100 Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Α.Φ.Μ.: 099850984

Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου

Έδρα Κεντρικής Διοίκησης                                                                                                                                                                            Έδρα Διοικούσας Επιτροπής (Γραφείο Αθηνών)

Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ. Κ. 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία                                                                                                        Δημ. Σούτσου 6  Τ. Κ. 11521, Αθήνα
Tηλ.: 26710-25-820 & 26710-25-922                                                                                                                                                                 Tηλ. : 210-92 50 280 & 210 921 11 20
Fax : 26710-25-923                                                                                                                                                                                            Fax : 210 92 50 290
E-mail: elke@teiion.gr                                                                                                                                                                                        E-mail: elke@teiion.gr

Κύλιση στην Αρχή